Nedir "Hey Gidi ?stanbul"

Elbet vard?r senin de ya?ad???n bir ?stanbul maceran bir zamanlar!...

Kimi ya?am??t?r y?llarca ?stanbul' da, kimi çekmi?tir meziyetini ve ak?tm??t?r terini topra??na, kimiyse geçerken u?ram??t?r selam vermeye havas?na suyuna...

Hangi kesime hitap etmiyor ki ?stanbul!? Camileri mi yok tarihi Süleymaniye, Sultanahmet, Molla Fenari ?sa gibi... Müslüman bir ülkenin müslüman bir ?ehri de olsa kiliseleri mi yok tarihi Aya ?rini, Surp Hre?dagabet, Fener Rum Ortodok gibi... Saraylar? m? yok tarihi Ayasofya, Topkap?, Dolmabahçe gibi... E?lencesi mi yok tarihi Kumkap?, Beyo?lu, Galata gibi...

Sence en büyük meziyeti ne ?stanbul' da ya?aman?n? Bal?k istifi toplu ta??ma araçlar? m? yoksa g?na getirten trafi?i mi, bildi?imiz türk liras?n?n 1 kuru? bile etmeyecek kadar de?ersiz olmas? m? yoksa en ufak bir ?eyin bile ate? pahas? oldu?u mu, e?itimin önemsiz oldu?u mu yoksa profesör de olsan kar??la?t???n i?sizlik sorunu mu; sence hangisi?

Ta?? topra?? alt?nd? diyenler eskiden demi?ler zaten. ?imdi denilecek tek bir ?ey var büyük bir özlemle;

HEY G?D? ?STANBUL!

Tarihten!

Haz?rlan?yor.

?stanbul' lu Hat?ralar!

Geli?memize Destek Olur Musun?

Biz bu projeyi haz?rlamak ad?na genç ve dinamik ekibimizle aylarca dü?ündük, kendi aram?zda fikir al??veri?leri yapt?k, çevremizde ve sosyal payla??m websiteleri arac?l???yla bir çok kitleye ula??p ufak çapl? anketler düzenledik dü?ündüklerimizi ne ?ekilde yapabiliriz diye, zaman zaman ç?kard?k kafam?z? ofisten ve ?stanbul sokaklar?n? gezdik hep beraber güle oynaya, sonra belli bir plân ç?kard?k kendimize ve bu plân ?????nda günlerce çal??t?k... Biz eski ?stanbul' u kitaplardan okudu?umuz kadar?yla biliyoruz, görmedik, ya?amad?k; anlatt?lar bize büyüklerimiz biz dinledik... Dedik ya genciz biz, 20' li ya?larday?z. Ba?arabildik mi ya da ö?rendiklerimizi yans?tabildik mi yeterince sana bilmiyoruz.

Nihayet websiteyi yay?na ç?kar?p senin huzuruna sunduk. ?imdi senden küçük bir ?ey rica ediyoruz ?stanbul' lu olsan da olmasan da;

A?a??daki form arac?l???yla bize website hakk?ndaki görü?lerini bildirir misin?

Te?ekkür

Proje geli?tirme a?amas?nda ve tan?t?m?nda ekibimizi dü?ünceleriyle yaln?z b?rakmayan, desteklerini eksik etmeyen yak?n çevre dostlar?m?za te?ekkürlerimizi sunar?z.

- Selim Leylak (Caramel Medya)
- Merve Akçam

Trende, otobüste, tramvayda... Kar??la??p da Hey Gidi ?stanbul! ile ba?layarak eski ?stanbul hakk?nda ya?ad?klar?n? bizimle payla?an tüm teyze ve amcalar?m?za da ayr?ca te?ekkürlerimizi sunar?z.

Gizlilik ?lkeleri

- Öncelikle websiteye girip HEY G?D? ?STANBUL! dediysen veya az biraz da olsa özlem duyduysan eski ?stanbul' a... Emin ol ki bu bizi çok mutlu etti!


- Websitemizde kullan?lan foto?raf, resim ve müziklerin telif hakk? tabi ki de ekibimize ait de?il. Ancak kullan?lan grafiksel ve içeriksel materyallerin tüm hakk? Websel Medya Reklam ve ?leti?im Hizmetleri' ne aittir. Dolay?s? ile foto?raf ve resimleri çal?p ar?ivine ekleyebilir, diledi?ince kullanabilirsin. Hatta hiç yorulma, bize e-posta ile ula? biz sana gönderelim.


- Mütevazi olsak dahi biliyoruz ki websitenin gayet nostaljik bir havas? var ve bunu kullan?c?ya az da olsa yans?tabiliyoruz. Çok u?ra??p emek versek dahi belki de bu websiteyi veya materyallerini çalmaya çal??abilirsin, hatta ayn? websitenin t?pk?s?n?n benzerini yapmaya u?ra?abilirsin. Bunu yapma; çünkü komik ve utan?lacak bir duruma dü?ersin (:


- E projenin geli?imine bir katk? da sen sa?l?yorsun, sonuçta yorum yap?yorsun kendince ve bu yorumun telif hakk? da tamamen sana ait oluyor. Telif hakk? kendine ait olan bir yorumun da sorumlusu biz olamay?z, yani herkes kendi yazd???ndan sorumludur; ona göre hiçbir dini, dili, ?rk?, cemiyeti, vb. zor duruma dü?ürecek ya da küçümseyecek ifadeler sarfetmemeni öneririz. Yok bu ilkeyi ezip geçersen de hiç kusura bakma, ilgili mesaj?n? sana sormaks?z?n sileriz.


- Website tasar?m?n?, grafiksel ve içeriksel materyalleri istedi?imiz zaman de?i?tirme hakk?na sahibiz. E zaten buna da izin alacak de?iliz heralde!


- Websiteye giren ve gezinen herkes bu ilkeleri okumu? ve kabul etmi? say?l?r... Söylemedi deme!